جغجغه و دندان گیر کودک

جغجغه و دندان گیر کودک دو وسیله مهی است که در تکامل و رشد کودک سهم بسزایی دارد. جغجغه، وسیله ای است که با تکان دادن یا ضربه زدن به آن، صدایی تولید می کند. این صدا، توجه کودک را جلب می کند و به او کمک می کند تا مهارت های شنوایی و ادراکی خود را توسعه دهد. همچنین، جغجغه می تواند به کودک کمک کند تا یاد بگیرد چگونه با دستان خود تعامل داشته باشد. دندان گیر، وسیله ای است که کودک می تواند آن را در دهان خود بگیرد و بجود. دندان گیر به تسکین درد و ناراحتی ناشی از دندان درآوردن کمک می کند. همچنین، دندان گیر می تواند به کودک کمک کند تا مهارت های حرکتی دهانی خود را توسعه دهد.

فیلترهای فعال