بازی معمایی

بازی‌های معمایی نوعی بازی هستند که از بازیکنان می‌خواهند از مهارت‌های منطقی و حل مسئله خود برای حل یک سری معما استفاده کنند. معماها می‌توانند از ساده تا پیچیده باشند و می‌توانند از یک بازی تخته‌ای ساده تا یک بازی کارتی پیچیده باشند. بازی معمایی به این معنی است که بازی یا فعالیتی که نیاز به تفکر، استدلال، حل مسئله و یافتن راه حل دارد.

فیلترهای فعال