مهارت های اجتماعی

بازی ها براساس مهارت های اجتماعی، بازی هایی هستند که به کودکان و نوجوانان کمک می کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنند، همکاری کنند، تعامل داشته باشند و مسائل را حل کنند. این بازی ها می توانند به رشد شخصیت، خلاقیت، و خودآگاهی کودکان و نوجوانان کمک کنند. تاثیرات بازی ها براساس مهارت های اجتماعی می تواند بسیار متنوع و مثبت باشد. برخی از این تاثیرات عبارتند از: تحریک رشد مغز و افزایش هوش کودکان و نوجوانان، شکل گیری تفکر خلاقانه، بهبود خودآگاهی و شخصیت.

فیلترهای فعال