بر اساس مهارت ها

براساس مهارت ها مبتنی بر یک مهارت خاص میباشد که فرد در آن مهارت تخصص و تبحر دارد. در اینجا اسباب بازی‌ها براساس مهارت ها دسته بندی شده اند که برای توسعه مهارت‌های خاص طراحی شده‌اند. این مهارت‌ها می‌توانند شامل مهارت‌های حرکتی ظریف، مهارت‌های لامسه، مهارت‌های شناختی، مهارت‌های زبانی، مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های فنی و سایر مهارت ها باشند.

فیلترهای فعال