زبان آموزی

یادگیری زبان آموزی بر اساس مهارت ها می تواند راهی عالی برای کودکان باشد. این به این دلیل است که کودکان یادگیرندگان طبیعی هستند و دوست دارند از طریق بازی و تعامل یاد بگیرند. کودک از طریق ارتباط ذهنی با بازی کردن با اسباب بازی ها میتواند مهارت زبان آموزی خودش را افزایش دهد و از طریق بعضی بازی ها وارد دنیای داستان گویی و قصه سازی شود این به رشد کودک برای افزایش مهارت زبان آموزی موثر خواهد بود.

فیلترهای فعال