بازی فکری

بازی‌های فکری فعالیت‌هایی هستند که به کودکان کمک می‌کنند تا مهارت‌های شناختی خود را توسعه دهند. این مهارت‌ها شامل تفکر انتقادی، حل مسئله، حافظه، توجه و تمرکز هستند. بازی‌های فکری همچنین می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های اجتماعی خود را توسعه دهند، زیرا اغلب مستلزم همکاری با دیگران است.

فیلترهای فعال