کاربرگ ها

مجموعه کاربرگ‌های پایش اول تا ششم برای تمام درس‌های پایه اول تا ششم طراحی شده است. این کاربرگ‌ها می‌توانند به عنوان طرح درس مقدماتی ویژه معلمان و همچنین به عنوان ابزار ارزیابی، تثبیت و تمرین و یادگیری دانش‌آموزان استفاده شوند. معلمان می‌توانند از این کاربرگ‌ها برای ارزیابی دانش‌آموزان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها استفاده کنند. این اطلاعات می‌تواند به معلمان کمک کند تا برنامه‌های آموزشی خود را متناسب با نیازهای دانش‌آموزان تنظیم کنند. همچنین معلمان می‌توانند از این کاربرگ‌ها برای تثبیت و تمرین مفاهیم آموزشی تدریس شده استفاده کنند. این کاربرگ‌ها می‌توانند به دانش‌آموزان کمک کنند تا مفاهیم را بهتر درک کنند و مهارت‌های خود را در آنها تقویت کنند.

فیلترهای فعال