بازی کارتی

بازی‌های کارتی نوعی بازی هستند که از مجموعه‌ای از کارت‌ها استفاده می‌کنند. این بازی‌ها می‌توانند از ساده تا پیچیده باشند و می‌توانند از یک بازی ساده با چند کارت تا یک بازی پیچیده با صدها کارت باشند. بازی‌های کارتی به این معنی است که بازی یا فعالیتی که با استفاده از کارت‌های بازی انجام می‌شود. بازی‌های کارتی ممکن است در شکل‌ها و قوانین مختلفی باشند. بازی‌های کارتی می‌توانند راهی عالی برای سرگرمی، چالش و یادگیری باشند.

فیلترهای فعال