گروه سنی 15 تا 18 سال

نوجوانان در سنین 15 تا 18 سال به سرعت در حال رشد و تغییر هستند. آنها در حال بلوغ جسمی، عاطفی و اجتماعی هستند. این تغییرات می تواند بر علاقه های آنها تأثیر بگذارد. برای مثال، نوجوانان ممکن است از بازی هایی که زمانی از آنها لذت می بردند، خسته شوند و بازی های جدیدتری را که با منافع جدید آنها مطابقت دارد، پیدا کنند. این می تواند انتخاب بازی های مناسب برای آنها را چالش برانگیز کند.

فیلترهای فعال