بر اساس رده سنی

بر اساس رده سنی به معنی دسته بندی محتوایی محصول مورد نظر بر اساس سن میباشد که دسته بندی شده است. محتوای بازی برای کودک، نوجوان و جوان طبقه بندی شده است و با این دسته بندی راحت تر محصول مورد نظر را میتوانید پیدا کنید و محتوای آن را هم مورد بررسی قرار دهید. مهم است که والدین قبل از خرید یا اجازه دادن به فرزندانشان برای بازی رده سنی و هشدارهای آن را بررسی کنند.

فیلترهای فعال