گروه سنی زیر 1 سال

نوزادان در این سن به طور فعال در حال رشد، تقلید و یادگیری هستند و بازی میتواند به نوزادان کمک کند که مهارت های چون: حرکتی، شناختی و زبانی را توسعه دهند.  نوزاد با بازی میتواند یکسری مهارت ها چون مهارت رشد، بینایی و لامسه را پرورش دهد.

فیلترهای فعال